Scroll to top

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (RODO) informuję, iż:
administratorem przetwarzanych danych osobowych jest KMJ Deweloper Spółka z o.o., ul. Jodłowa 11, 72-003 Dobra (dalej jako KMJ Deweloper lub „Administrator Danych Osobowych).

 Dane osobowe przetwarzane są przez przedsiębiorstwo KMJ Deweloper Spółka z o.o.w celu realizacji uprawnień i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,w szczególności w zakresie prowadzonej działalności deweloperskiej.

Przetwarzanie danych jestniezbędne w celu przeprowadzenia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą zmierzających do podpisania umowy rezerwacyjnej, a w dalszej kolejności także umowy przedwstępnej, deweloperskiej, umowy przenoszącej własność nieruchomości i tym podobnych oraz w celu realizacji tych umów(art. 6 ust 1 lit b  RODO).

Przetwarzanie danych wynika również z usprawiedliwionych potrzeb przedsiębiorstwa KMJ Deweloper Spółka z o.o., takich jak: podejmowanie czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji umów przez strony, zapewnienie obsługi płatniczej, windykacja należności, podtrzymanie relacji z klientem, kontrola jakości oferowanych usług, archiwizacja danych w celu zapewnienia rozliczalności usług (art. 6 ust 1 lit f RODO).

Przetwarzanie danych może być także niezbędne ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych, w tym obowiązku dotyczącego udokumentowania wykonania usługi poprzez wystawienie faktury VAT lub rozliczenia zakupionej usługi (art. 6 ust 1 lit c RODO).

Przedsiębiorstwo KMJ Deweloper Spółka z o.o. przetwarza pozyskiwane dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie.Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez ich profilowanie.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych przedsiębiorstwa KMJ Deweloper Spółka z o.o. lub klienta/kontrahenta, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.Dane osobowe pozyskane wyłącznie na podstawie zgody będą przetwarzane aż do odwołania zgody.

W uzasadnionych okolicznościach,dane osobowe klientów, kontrahentów i innych podmiotów, z którymi KMJ Deweloper nawiązała kontakt/relacje związane z prowadzoną działalnością gospodarcząprzekazywane są zaufanym partnerom (podmiotom przetwarzającym), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, usługi pośrednictwa w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami.Dane przekazywane są tym podmiotom na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

W oparciu o obowiązujące przepisy RODO (z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych),osobom/podmiotom,  których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy zwrócić się do Administratora Danych Osobowych. W tym celu wykorzystać można m.in jedną z następujących form kontaktu:
pisemną – KMJ Deweloper Spółka z o.o. ul. Jodłowa 11, 72-003 Dobra,

telefoniczną: 798 707 262,
adres email:biuro@kmjdeweloper.pl,

Każdaosoba/podmiot,  której dane są przetwarzane ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam i potwierdzam swoim podpisem, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną i nie budzi ona moich wątpliwości. Niezależnie od wskazanych przez KMJ Deweloper Spółka z o.o. podstaw przetwarzania oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, NIP, PESEL w celu negocjowania i realizacji umów – w szczególności umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Pobierz Politykę prywatności w formacie PDF

 

Ciasteczka

Ciasteczka używane na stronie:

 1. cookie_notice_accepted – ciasteczko potrzebne do określenia, czy Użytkownik zaakceptował ciasteczka na Stronie. Ciasteczko ważne przez 1 rok. Domena: kmjdewelopment.pl
 2. _ga – Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga”, umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych użytkowników i działa przez 2 lata. Domena: .kmjdewelopment.pl
 3. _ga_H4KXX5J6HF – Służy do przechowywania stanu sesji. Ważny przez 1 rok. Domena: .kmjdewelopment.pl